Privacy policy

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er door ons een registratie bijgehouden van
uw medische- behandel- en administratieve gegevens.
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.
 
Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) Dit brengt met zich mee dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met
het doel waarvoor deze zijn verstrekt en vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor  verwerking.
 
Er zullen geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. Behalve als de wet anders voorschrijft.
 
Persoonsgegevens van patiënten zijn ten behoeve van de volgende doelstellingen:

1. Administratieve doeleinden. Elektronisch Patiënten Dossier  ( EPD )
2. Het op doelmatige en efficiënte wijze uitvoeren van het proces van zorgverlening.
3. Het op doelmatige en efficiënte wijze uitvoeren van het declaratieproces.
4. Het verzorgen van de financiële administratie.
5. Het op doelmatige en efficiënte wijze deelnemen aan ( verplichte) Patiënt tevredenheidsonderzoek.
 
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:
1. Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst.
2. Bewaartermijn 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst ( WGBO )
 
Beveiliging
 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om de privacy te beschermen hebben wij de volgende maatregelen genomen.
1. Toegang tot de persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een wachtwoord.
2. Alle persoonsgegevens / papieren documenten en back-ups zitten achter slot en grendel.
 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Daarom hebben wij naast bovenstaande verordening ook een
aantal regels vastgelegd:

1. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot uw gegevens
    die in registratie zijn opgenomen. Dit kan zijn een waarnemend fysiotherapeut of de administratrice.
2. Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht.
3. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt. Ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas
    vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
4. Wettelijk heeft u recht op inzagen en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
 
Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin nog vragen heeft, kunt u natuurlijk
met ons contact opnemen.